top of page

Vloga turističnih vodnikov v turizmu in izhodišča ZTVS za spremembe v ZSRT na področju turističnegaZdruženje turističnih vodnikov Slovenije (ZTVS) je na sejmu Natour Alpe Adria 29.1.2016 organiziralo okroglo mizo o vlogi in položaju turističnega vodnika v turizmu. Za mizo, ki jo je vodil Peter Močnik, novinar Radia Slovenija so bili prisotni:


Eva Štravs Podlogar – v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnološki razvoj, kasneje (čez 30 minut) jo je na okrogli mizi zamenjal sekretar na Direktoratu za turizem Marko Podrekar


Matej Knaus – predsednik Združenja turističnih agencij Slovenije


Mateja Kregar Gliha – članica WTFGA (Svetovna zveza združenj turističnih vodnikov) in imetnica licence za izobraževanje vodnikov z nazivom Accredited WFTGA Guide Trainer


dr. Maja Turnšek Hančič - docentka na Fakulteti za Turizem Univerze v Mariboru


Igor Jurišič – predsednik popotniškega združenja


Jure Podobnik – predsednik Združenja turističnih vodnikov Slovenije


Drago Bulc – novinar na področju turizma je bil povabljen, a ni bil prisoten.


Ob zanimivi debati okrogle mize smo izpostavili vlogo kvalitetno opravljenih turističnih vodniških storitev in pomen turističnega vodenja v gospodarski panogi slovenskega turizma. Strinjali smo se, da je kvaliteta storitev turističnega vodenja prednost, tudi z vidika trajnostnega turizma.


Sogovornike je ZTVS na okroglo mizo povabilo zato, ker se sprašujemo, kje je slovenski turizem v obdobju, ko vsi lahko delamo vse. Tako tisti, ki izpolnjujemo pogoje kot siva ekonomija in nelojalna konkurenca. Mnenja smo, da turistično vodenje v Sloveniji potrebuje sistemsko, vsebinsko in zakonsko prenovo, zato da bomo lahko aktivno in kvalitetno delali danes, jutri, čez leta. Strategija razvoja turizma 2012-2016 izpostavlja osnovni smisel trajnostnega razvoja; če ne bo vključeno lokalno prebivalstvo v razvoju turizma, razvoj ne bo trajnosten za bodoče generacije. Turizem, ki ne vključuje lokalnega prebivalstva, ni in ne more biti trajnosten, smo izpostavili na okrogli mizi.


ZTVS predlaga, da naj se za uvajanje sprememb v zakonu ZRST, najprej sistemsko in strokovno definira dejavnost vodenja ali poklic turističnega vodnika ter posname stanje v praksi. Predlagamo, da se v ta namen upošteva standard o turističnem vodenju, ki je določen v Evropskem standardu št. 13809/2003, to je standard o terminologiji v turistični dejavnosti in je povzet iz definicij strokovnih združenj: FEG (Evropsko združenje turističnih vodnikov) in WFGTA (Svetovna zveza združenj turističnih vodnikov). Ta standard nam je na okrogli mizi predstavila slovenska vodnica, članica WFTGA Mateja Kregar Gliha, ki se je nedavno na Cipru izobrazila za izobraževanje vodnikov z nazivom Accredited WFTGA Guide Trainer- WFTGA akreditiran izobraževalec vodnikov.


Vsaka članica v EU svobodno sama odloča, kako bo standarde implementirala na področju turističnega vodenja. Ciper je primer članice, ki je v celoti implementirala omenjene standarde v turizmu, ker se zaveda, da je turizem za njih, ena glavnih gospodarskih panog. Tudi v Sloveniji je turizem perspektivna gospodarska panoga. Slovenija se je zavezala, da bo implementirala standard o usposabljanju EN15565/2008, v katerem je zapisano: »Skupni evropski standard o usposabljanju turističnih vodnikov omogoča državam, regijam in mestom svobodno odločanje glede ravni, obsega in glavnih področij programov usposabljanja« (vir. http://www.sist.si/). Doslej ne beležimo rezultatov.


Turistični vodnik ostaja v novem predlogu zakona ZSRT reguliran, je na okrogli mizi poudaril g. Marko Podrekar iz Direktorata za turizem, medtem, ko bo dejavnost spremljevalca, vodje poti deregulirana. ZTVS je izpostavil dilemo, da je slovenski vodnik (z opravljenim izpitom GZS), kljub regulaciji dejansko dereguliran, če lahko vsi tuji vodniki s svojimi skupinami iz članic EU ali iz drugih držav, brez nadzora vodijo v Sloveniji. Slovenski državljani – turistični vodniki tvegamo kazen, če ne izpolnjujemo pogojev za vodniški poklic v Sloveniji. Tuji vodniki v Sloveniji ne tvegajo ničesar (39. člen ZSRT). Zakaj se za prosti trg vodnikov niso odločile naše sosede Avstrija, Italija, Hrvaška, ki so uvedle POD za tuje certificirane vodnike.


Na okrogli mizi nas je presenetil komentar odgovornih na Direktoratu za turizem; naj ne posplošujemo, kdo je dober vodnik, slovenski ali tuji. Ga. dr. Maja Turnšek Hančič iz Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, predsednik Popotniškega združenja Igor Jurišič in poslušalci so v podporo nam slovenskim vodnikom dodali, da naj na Direktoratu nehajo z naklonjenostjo do tujih vodnikov. Sodobni turizem za goste ob interpretiranju zgodovine, arhitekture.., je predvsem doživetje destinacije, mesta, doživljanje lokalnih zgodb. Brez domačega prebivalstva, v našem primeru tudi slovenskih turističnih vodnikov na naši zemlji, ne moremo razvijati kvalitetnega turističnega produkta slovenske znamke – turistično vodenje “po slovensko”.


Ga. dr. Maja Turnšek Hančič iz Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je poudarila, da smo slovenski turistični vodniki promotorji, ambasadorji kulturne, naravne, stvarne in nestvarne dediščine regije, katero zastopamo, ker imamo specifična znanja področja: kraja, države, mesta, parka, muzejev. Kako lahko dovolimo, da državo promovirajo »nedomačini«, ljudje, ki so pri nas le občasno? To je težava, še posebej, če je področje majhno kot je Slovenija in se izgublja med »v svetu bolj promoviranimi« sosedami: Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška.


»Moramo implementirati« direktive EU v zakon in posledično v prakso, nam je pojasnil g. Marko Podrekar iz Direktorata za turizem. Gre za ukinjanje pogojev in “birokratskih ovir” za poklice in dejavnosti s ciljem prostega trga znotraj EU, tudi za dejavnost vodenja in poklic turističnega vodnika. ZTVS je mnenja, da je za odgovorne v državi za turizem lažje, da ukinejo tisto, kar menijo, da je težko sistematizirati.


Direktive niso uredbe. Vsaka članica sama določa, kako jih bo implementirala glede na cilje in usmeritve države. EU Direktiva o storitvah na notranjem trgu (2006/123/ES) in Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij (2005/36/ES) sta veljavni že 10 let. Sprašujemo se zakaj implementacija omenjenih Direktiv po 10-ih letih in ali so še aktualne, ko tudi politična in gospodarska situacija v EU ni stabilna. Se zavedamo nekontroliranih migracij? Zakaj ne ustvarjamo turizem za prihodnost in temu primerno spreminjamo vsebino, zakone, in prakso.


ZTVS zagovarja za vse vodnike v Sloveniji izhodišče regulacije z razlogom “kvaliteta pred kvantiteto” in izpostavlja, da se o deregulaciji, regulaciji ali delni de-regulaciji dejavnosti in poklicev na področju turizma upošteva tudi mnenje strokovne javnosti. Zagovarjamo regulacijo v celoti, v zakonu, praksi in nadzoru. Sistem usposabljanja turističnih vodnikov potrebuje spremembe, tako kot turistični vodnik na turističnem območju (lokalni vodnik), ki je trenutno zakonsko le delno reguliran po občinah. Spremeni ali dopolni naj se 39. člen ZSRT; “Vodniki, ki nimajo opravljenega izpita v Sloveniji, morajo najemati slovenskega turističnega vodnika«. Oziroma, naj se v celoti implementira evropski standard EN 13809/2003.


Nismo edini v javnosti, ki opozarjamo, da z deregulacijo zmanjšujemo zaposlitveno varnost in kakovost storitev zaradi večje dostopnosti storitev. Zmanjšujejo se tudi pravice zaposlenih v pogojih odprtega trga storitev, saj se namreč pravice delavcev med državami članicami razlikujejo. Članice EU nismo vse enake po številu prebivalstva, delavcev, gospodarskih panogah, itd.


Če država v turizmu na vsak način uvaja deregulacijo, liberalizacijo trga in ukinitev pogojev za poklice in dejavnosti, smatramo, da mora najprej preučiti, kakšne bodo posledice na trgu. Na okrogli mizi je bilo s strani zakonodajalcev pojasnjeno, da o nadzoru prostega trga država ne razmišlja, predvsem, ker za nadzor nima ne denarja ne kadra. V situaciji kot je v EU in na svetu Slovenija potrebuje nadzor, kaj se dogaja na trgu.


Če ima država res namen implementirati EU deregulacije, potem naj velja deregulacija v celoti, tudi za dejavnost turističnih agencij, smo izpostavili vodniki na okrogli mizi. Za dejavnost turistično vodenje in za poklic turistični vodnik naj se potem ukinejo pogoji in regulacije za:

  •  usposabljanje vodnikov na GZS;

  •  za vodenje registra licenc turističnih vodnikov;

  •  za pooblastila v javnih turističnih zavodih, društvih, ki so na meji javnega in zasebnega delovanja.

  • itd.

Deregulacijo turističnega vodnika zagovarjajo mnoge turistične agencije, pravi direktor TA Palma in predsednik ZTAS (Zveze turističnih agencij Slovenije) g. Matej Knaus. Predsednik ZTVS, Jure Podobnik je poudaril, da se vse agencije ne strinjajo z deregulacijo in da bomo pridobili mnenja agencij za ali proti deregulaciji turističnega vodnika.


Če se osredotočimo samo na deregulacijo poklica turistični vodnik in dejavnost turističnega vodenja, pomeni, da se s turističnim vodenjem v Sloveniji, lahko ukvarja danes že prav vsak. Tako državljani Slovenije, čeprav ne izpolnjujejo pogojev ali tuji vodje poti (spremljevalci), ki prihajajo s tujimi skupinami v Slovenijo. Država se ne zaveda, kaj pomeni že danes veljavni zakon na terenu, ki ne predvideva nadzora in v resnici s 39. členom ZSRT deregulira slovenske vodnike že vrsto let. Vodniki opozarjamo, da v tem primeru ne gre le za deragulacijo, a za diskriminacijo nas slovenskih državljanov turističnih vodnikov.


Ker v Sloveniji vsi lahko vodijo iz EU in iz drugih držav, brez dokazil, da so usposobljeni za vodenje, povzroča veliko težav in anomalij tudi pri interpretaciji kulturne dediščine, vzporedno z razvrednotenjem dejavnosti turističnega vodenja in popolne liberalizacije domačega vodnika. Naštejemo le nekaj interpretacije tujih vodnikov, ki spremljajo svoje skupine: da je Prešernov spomenik ‘Krištof Kolumb’, ljubljanski NUK ostanek stare socialistične arhitekture, slovenski jezik je hrvaški dialekt, Slovenija živi večinoma od kmetijstva, naravnih virov in turizma, itd.


Ker ni nadzora na terenu nad izvajanjem vodenja v Sloveniji, marsikateri državljan Slovenije to delo opravlja brez izpita in brez računa. Velja tudi za agencije s sedežem v Sloveniji, predvsem za vodenja skupin v tujem jeziku. “Vodnik sive ekonomije” ima ponavadi “fiktivno delovno razmerje” in se zanaša na srečo, da ga ne bodo dobili. Potrebno je vzpostaviti sistem nadzora!


V Sloveniji je približno 2200 turističnih vodnikov, usposobljenih z GZS izobraževanjem (licenco), aktivnih 700, od tega približno 600 gospodarskih subjektov, ki plačujemo prispevke in davke državi. V zadnjih 10 letih je turistični vodnik postal samostojni podjetnik (s.p.), ki nastopa v sorazmerju z agencijami kot ekvivalenten, enakovreden poslovni subjekt - oba skupaj pa se povezujeta na osnovi pogodbe o medsebojnem sodelovanju. Turistični vodniki smo v manj kot 5% zaposleni v agencijah. Pogodbene partnerje si sami iščemo znotraj in zunaj EU, saj se s samostojno dejavnostjo turističnega vodenja oz. vodenjem slovenskih skupin doma in v tujino ali tujih skupin doma, zaradi visokega “dumping in neurejenih razmer” ne da preživeti.


ZTVS smatramo, če vlada izpostavlja, da je turizem perspektivna gospodarska panoga v Sloveniji, je država odgovorna, kam bo peljala aktivne slovenske vodnike; v delo ali nenazadnje v večjo brezposelnost, sivo ekonomijo in nelojalno konkurenco.


Ker je turistični vodnik v slovenskem turizmu poklic prihodnosti želi ZTVS sodelovati in ustvarjati pogoje, v katerih bomo delali čez leto ali več let, predvsem trajnostno. Zato predlagamo, da se skupaj usedemo za mizo vodniki, stroka, javni sektor za turizem in zakonodajalec in se sistemsko lotimo, kaj s turističnem vodenjem v Sloveniji za danes in jutri.


Pripravili: Bojana Čampa, Nika Buda, Mateja Kregar Gliha

Predsednik ZTVS:

Jure Podobnik

O okrogli mizi je poročala tudi ga. Cveta Potočnik na spletni strani FIJET Slovenija. <POVEZAVA>

Objave v medijih
Arhiv
Sledi nam
  • Facebook Basic Square
bottom of page