top of page

Vlada je sprejela amandma k obstoječemu ZSRT iz leta 2004V Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1) se v 33. členu doda nov, peti odstavek, ki se glasi: »(5) Za turistični aranžma ne štejejo storitve iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki so občasno izvedene na nepridobitni osnovi samo za zaključene skupine.«


Obrazložitev:

S predlaganim amandmajem dodani peti odstavek preoblikujemo tako, da kot izjemo namesto storitev, ki jih izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi, opredelimo vse storitve, ki so izvedene nepridobitno, občasno in le za zaključene skupine. Vsebina amandmaja sledi načinu, s katerim vprašanje izjem rešuje osnutek predloga novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 30. decembra 2016 poslalo v javno obravnavo. Amandma širi krog subjektov, za katere velja izjema, saj poleg šol vključuje tudi vse druge subjekte, ki izvajajo opredeljene storitve nepridobitno, občasno in le za zaključene skupine. Po drugi strani pa amandma s pogojem neprofitnosti preprečuje možnost nastanka nelojalne konkurence. Ocenjujemo, da je sprejem tega predloga zakona nujen, saj je datum sprejema vladnega predloga zakona negotov in številne subjekte pri izvajanju njihovih aktivnosti pušča v negotovosti.

Objave v medijih
Arhiv
Sledi nam
  • Facebook Basic Square
bottom of page