O Združenju turističnih vodnikov Slovenije

Združenje turističnih vodnikov Slovenije (ZTVS) je krovna stanovska organizacija, ki na območju Republike Slovenije združuje in zastopa turistične vodnike in vodje poti (spremljevalce). Nadaljujemo z aktivnostmi Društva turističnih vodnikov Slovenije, ki je bilo ustanovljeno leto 1988 z namenom prepoznavnosti in zaščite poklica na področju turističnega vodenja, doseganje kakovosti ter uveljavljenosti v najširši javnosti doma in v tujini.

 

V letu 2018 obeležujemo 30 let našega obstoja in delovanja

 

V Združenju sledimo usmeritvam Strategije razvoja slovenskega turističnega gospodarstva (2017-2021) s poudarkom na razvoju trajnostnega, butičnega, kulturnega turizma in permanentnega izobraževanja, s ciljem doseganja kakovostnih storitev vodenja in spremljanja individualnih turistov in organiziranih skupin. Turistični vodniki smo »ambasadorji« Slovenije in njeni pomembni interpreti naravne in kulturne dediščine ter predstavniki destinacije.

 

Velikokrat pomenita turistični vodnik ali vodja poti tudi prvi stik potnika z destinacijo. Doma kot v tujini lahko opravljamo dve dejavnosti hkrati in nastopamo v vlogi turističnega vodnika, kot tudi vodje poti.

Strokovno turistično vodenje je zahtevno delo. Zanj so potrebna kompleksna znanja, znanje tujih jezikov, široka razgledanost ter vrsta spretnosti, logističnih, organizacijskih, retoričnih sposobnosti, ustvarjanje dinamike v skupini in spretnega interpretiranja ter podajanja informacij. Potrebno je poznavanje zgodovine, umetnosti, geografije, psihologije, kulturnega izročila posameznih regij in pokrajin, vsakdanjih običajev v optiki kulinaričnih in drugih vidikov narodnih značilnosti.

 

V Združenju si prizadevamo za uveljavljanje našega poklica, zagotavljanje pravic in boljših delovnih pogojev, domačo in mednarodno prepoznavnost ter ustrezno evalvacijo na trgu. Posameznik oz. posameznica se v našem poslu kaj hitro znajde v položaju šibkejšega člena, zato stanovska organizacija predstavlja temelj pri komuniciranju z različnimi deležniki, obenem je središče informiranja in orodje varovanja.

 

Notranje upravljanje Združenja je opredeljeno v temeljnem aktu (statutu). Temeljne vrednote v odnosu do kolegov in poklica so opredeljene v stanovskem Kodeksu, ki so ga dolžni spoštovati vsi naši člani. Hkrati je Kodeks tudi priporočljiv dokument, ki velja za vse turistične vodnike v Sloveniji in vodje poti, ki z domačimi ali tujimi gosti potujejo znotraj ali zunaj naše države.

Večkrat na leto se odpravimo na študijska potovanja in izlete, organiziramo izobraževanja in posredujemo obvestila o prostih vodenjih. Delujemo v podporo članom s številnimi nasveti in informacijami. V pomoč smo v povezavi z zakonodajo in računovodskimi storitvami.

Kdo je turistični vodnik

 

*Turistični vodnik (angl. – tourist guide) je definiran v evropskem standardu EN 13809:2003.

 

Turistični vodnik je oseba, ki obiskovalce vodi v njihovem izbranem jeziku, interpretira kulturno in naravno dediščino, ki je specifična za področje na gostom razumljiv način. Turistični vodnik ima licenco, ki zagotavlja, da ima znanja specifična za določeno področje, izdano s strani pristojnega organa. Turistični vodnik je dolžan med opravljanjem dejavnosti imeti na vidnem mestu ustrezno izkaznico.

Turistični vodnik je oseba, ki za svoje delo predstavnika destinacije odgovarja destinaciji; je ambasador in promotor Slovenije.

Večinoma je od turističnih vodnikov odvisno, ali se bodo obiskovalci počutili dobrodošle, ali bodo v kraju ostali dlje in ali se bodo tudi vrnili. Turistični vodniki znatno pripomorejo k dojemanju določenega področja in spoznavanju značilnosti države. Obiskovalcu pomagajo razumeti lokalno kulturo ter vsakdanji način življenja.

Turistični vodnik je eden od nosilcev trajnostnega razvoja. Njegova naloga je, da pri svojem delu z individualnimi turisti ali skupinami pripomore k ugledu države/destinacije, se potruditi in vzpostaviti spoštovanje do okolja, živalstva, rastlinstva, znamenitosti, spomenikov, lokalnih navad in s tem vplivati na ohranjanje okolja. Hkrati mora turistični vodnik zagotavljati visoko stopnjo zadovoljstva turistov.

Turistični vodnik si prizadeva za razvoj, spodbujanje in vzpostavitev visokih standardov na področju svojega dela. Prizadeva si za mednarodno povezovanje v okviru svoje stroke, si izmenjuje izkušnje in izboljšave ter nove trende redno vključuje v predstavitve krajev, ki jih zastopa.

V turističnem aranžmaju turistični vodnik vedno nastopa kot samostojni subjekt, ki ga je (ali pa ne) organizator potovanja vključil v svoj program.

 

* Pod obliko definicije turistični vodnik v Sloveniji po veljavnem zakonu ZSRT in predlogu ZSRT-1 deloma spada tudi t.i. 'lokalni vodnik' ali pravilneje turistični vodnik turističnega območja, ki ni v pristojnosti ministrstva, ampak zanj občine lahko ali ne predpišejo pogoje usposabljanja in izvajanja kar pomeni, da se poklic turističnega vodnika turističnega območja ne šteje za reguliran poklic in zanj ni predpisano obvezno najemanje. Združenje se bo v nadaljnjih aktivnostih prizadevalo, da se sistemsko uredi usposabljanje in izvajanje poklica/dejavnosti turistični vodnik na državni (krovno) in lokalni ravni (turističnih območjih) in zakonsko opredeli enega reguliranega turističnega vodnika v Sloveniji, upoštevajoč standard o izobraževanju EN 15565:2008.

 

Kdo je vodja poti – spremljevalec

 

*Turistični vodja poti I spremljevalec I (angl. – tour manager I tour leader I tour guide I tour escort ) je definiran v evropskem standardu EN 13809:2003.

Turistični vodja poti je oseba, ki vodi in nadzira potovanje v imenu organizatorja potovanja in zagotavlja, da se program izvaja kot je opisano v ponudbi in kot je bilo prodano potniku. Turistični vodja poti obiskovalcem nudi praktične informacije obiskanega področja, opravlja organizacijske in tehnične storitve za udeležence turističnih aranžmajev od začetka potovanja do cilja in vrnitve.

 

Turistični vodja poti je vedno predstavnik organizatorja potovanja in v njegovem imenu tudi nastopa na trgu. Turistični vodja poti ni samostojni subjekt, ampak vedno odvisen od nalog, ki mu jih dodeli agent oz. organizator potovanja. Turistični vodja poti lahko dela za kateregakoli naročnika po vsem svetu.

 

* Za turističega vodjo poti (spremljevalca) novi zakon ZSRT-1 ne predpisuje več usposabljanja in podeljevanja licenc. Poklic se šteje za dereguliranega. Osebam, ki so opravile preizkus znanja in pridobile naziv turistični spremljevalec ter so (bodo) na dan uveljavitve zakona ZSRT-1 vpisane v register turističnih spremljevalcev, se v obdobju dveh let po uveljavitvi tega zakona pri opravljanju preizkusa znanja za turističnega vodnika prizna opravljene vsebine tega preizkusa.

 

 

Narava našega dela

 

Turistično vodenje turistov je specifična dejavnost, povezana s strokovnim in poljudnim znanjem, poznavanjem tehnike vodenja in psihologije gosta, njegove osebnosti in njegovega obnašanja. Posamezne zvrsti vodenja, npr. ogledi mesta, vodenje izletov, strokovnih ekskurzij in turističnih potovanj ipd. se med seboj razlikujejo, posebej v naravi dela in kompleksnosti zahtev, ki jih mora posamezen vodnik ali vodja poti pri delu upoštevati in izpolnjevati. Vsi, ki opravljajo delo turističnega vodnika ali vodje poti morajo spoštovati pravila profesionalnega obnašanja, ne glede na položaj in izkušnje.

 

Delo je dinamično, zahtevno in naporno, po drugi strani lepo, prijetno in polno bogatih izkušenj dela z ljudmi in spoznavanja različnih kultur.

 

Največkrat se dejavnosti turističnega vodnika in vodje poti med seboj prepletata, zato urnik dela traja ponekod tudi do šestnajst ur ali več. Zaradi tega je potrebno dobro zdravje, odlična kondicija in notranje ravnovesje.

 

Komunikacija, dobro poznavanje destinacije, osebna urejenost, nenehno prizadevanje za čim širšo splošno razgledanost in permanentno izobraževanje so izzivi, ki pritegnejo marsikoga k opravljanju tega zahtevnega, odgovornega, vendar dinamičnega in zanimivega poklica.

 

Še več o nas izveste v jedrnati brošuri ZTVS 30 LET, kjer pišemo o naši zgodovini, naravi dela, značilnostih poklica, položaju na trgu in mnogo drugih zanimivostih, povezanih z našo dejavnostjo. Natančno opredelitev našega dela in obveznosti najdete v zadnjih dveh poglavjih Kodeksa, pod poglavjema Podroben opis del in nalog turističnega vodnika in Podroben opis del in nalog vodje poti-spremljevalca.

 

 

Vaša Ekipa – ZTVS

 

 

 

Dodatek:

 

NALOGE TRAJNOSTNEGA TURIZMA

 

Trajnostni turizem mora:
 
1. Optimizirati uporabo okoljskih virov, ki predstavljajo ključni dejavnik v turističnem razvoju, ohraniti ključne ekološke procese in pomagati ohraniti naravno dediščino in biodiverziteto.
 
2. Spoštovati družbeno kulturno avtentičnost lokalne destinacije, ohraniti njihovo izgrajeno in nesnovno kulturno dediščino in tradicionalne vrednote ter prispevati k medkulturnemu razumevanju in strpnosti.
 
3. Zagotavljati dolgoročno gospodarjenje in družbeno-ekonomske koristi, pravično porazdeljene med vse deležnike, stabilno zaposljivost in priložnosti zaslužka ter družbene koristi za lokalne skupnosti ter prispevati k zmanjšanju revščine