top of page

Na podlagi določil Zakona o društvih (Zdru-1-UPB2), Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2, je zbor članov Združenja turističnih vodnikov Slovenije 03. 02. 2017 potrdil sledeči:

 

STATUT ZDRUŽENJA TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(pojem in načela delovanja)

 

 1. Združenje turističnih vodnikov Slovenije (v nadaljevanju besedila: združenje), je interesno združenje turističnih vodnikov, turističnih spremljevalcev in lokalnih turističnih vodnikov, ki samostojno ali v okviru gospodarskih družb opravljajo dejavnost turističnega vodenja ali spremljanja in imajo za svojo dejavnost veljavno licenco, pridobljeno v Republiki Sloveniji ter so hkrati vpisani v register GZS za tekoče koledarsko leto ali veljavno licenco za lokalnega turističnega vodnika, izdano v Republiki Sloveniji in so vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov na področju regije oz. mesta. (v nadaljevanju: turistični vodnik/-i).

 2. Združenje je pravna oseba zasebnega prava in je samostojno, prostovoljno, nepridobitno in neodvisno strokovno združenje. Združenje deluje na območju Republike Slovenije.

 

2. člen

(ime in sedež)

 

 1. Ime združenja je »ZDRUŽENJE TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE«.
  Angleško ime združenja je: »SLOVENIAN ASSOCIATION OF TOURIST GUIDES«.

 2. Sedež združenja je v Ljubljani.

 

3. člen

(znak in žig)

 

 1. Združenje ima svoj znak, iz katerega je razvidno ime združenja tako v slovenskem, kot v angleškem jeziku. Združenje lahko posluje samo s podpisom zakonitega zastopnika, brez žiga. Predloge sprememb poslovanja z žigom sprejme upravni odbor združenja s sklepom.

 

 

II. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOST ZDRUŽENJA

 

4. člen

(namen)

 

Združenje je ustanovljeno z namenom:

 1. povezovati turistične vodnike, ki delujejo samostojno ali v različnih organizacijah in gospodarskih družbah,

 2. uresničevati, zastopati in ščititi interese turističnih vodnikov

 3. uveljavljati in krepiti poklicni in strokovni položaj in ugled turističnih vodnikov

 4. izboljšati in urejati odnose na področju turističnega vodenja ter sooblikovanje razmer in pogojev za kakovostno in uspešno delo turističnih vodnikov,

 5. vključevati se v mednarodne organizacije, zveze in združenja turističnih vodnikov in se medsebojno povezovati.

 

5. člen

(cilji)

Cilji delovanja združenja so:

 1. postati organizacija, ki zastopa turistične vodnike,

 2. dvig ugleda dejavnosti turističnega vodenja oziroma turističnih vodnikov,

 3. zavzemanje za čim boljši ekonomski položaj turističnih vodnikov in oblikovanje poklicnih in delovnih standardov za turistične vodnike,

 4. razvoj kakovostne ravni storitve turističnega vodenja oziroma turističnih vodnikov s permanentnim izobraževanjem in usposabljanjem,

 5. razvijanje vzpodbudnega okolja za delovanje turističnih vodnikov,

 6. sodelovanje z vsemi organizacijami, ki tvorno delujejo na področju turističnega vodenja,

 7. razvijanje standardov in priporočil na področju usposabljanja za turistične vodnike,

 8. promocija turističnega vodenja ter članov združenja,

 9. zagotovitev pomoči članom združenja pri izvajanju njihovih dejavnosti na področju turističnega vodenja,

 10. zagotovitev ugodnosti, informacij in pomoči, ki članom združenja olajša turistično vodenje ali izboljša njihove pogoje dela,

 11. ponuditi usluge turističnega vodnika/spremljevalca/vodje poti turistom posameznikom kot tudi turističnim agentom, doma in v tujini

 12. solidarno in enotno delo članov združenja v javno dobro z namenom odpravljanja pereče slovenske turistične problematike in sodelovanje v sektorju turizma na lokalni in državni ravni.

 

6. člen
(dejavnosti)

Dejavnosti združenja obsegajo:

 1. skupno nastopanje in zastopanje članov pri uveljavljanju njihovih poklicnih pravic in interesov,

 2. dajanje pobud in predlogov ob pripravi pomembnih dokumentov in zakonskih aktov, ki se nanašajo na turistično vodenje in poklic turističnega vodnika,

 3. oblikovanje poklicnih standardov oziroma sodelovanje v postopkih njihovega sprejemanja,

 4. vključevanje v postopke oblikovanja politik, predpisov, ukrepov in praks, ki imajo vpliv na razvoj turističnega vodenja,

 5. strokovno in izobraževalno delo za razvoj turističnega vodenja tako v Sloveniji kot Evropski uniji in širšem mednarodnem prostoru,

 6. izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij s področja turizma in turističnega vodenja,

 7. izdajanje strokovnih mnenj in vprašanj, ki s svojimi vsebinami služijo doseganju namena in ciljev združenja,

 8. vodenje evidenc turističnih vodnikov in izdelava analiz,

 9. izmenjava izkušenj, mnenj in praks med člani s področja turističnega vodenja in povezanih področij,

 10. organizacija strokovnih in družabnih srečanj in okroglih miz, razprav in drugih dogodkov, povezanih z nameni in cilji združenja,

 11. organizacija izobraževalnih oziroma uvajalnih turističnih izletov in potovanj za člane združenja po domovini in tujini,

 12. izdaja tiskanega in e-gradiva ter publikacij za promocijo turističnega vodenja, združenja in članov ter zagotavljanje skupne prepoznavnosti,

 13. oblikovanje standardov in priporočil za izvajanje dejavnosti turističnega vodenja in izvajanje različnih izobraževanj in usposabljanj za člane,

 14. skrb za medsebojno informiranje članov in informiranje splošnih javnosti o delovanju članov z nudenjem možnosti članom, da preko spletne strani in drugih informacijsko komunikacijskih orodij združenja uresničujejo svoje interese,

 15. skrb za sodelovanje članov pri razpisih, programih in projektih na področju turističnega vodenja,

 16. skrb za koordinacijo članov pri imenovanjih predstavnikov v telesa in organe na področju turizma in turističnega vodenja,

 17. zastopanje in predstavljanje interesov članov na način kot je določen s tem statutom in drugimi akti združenja ter nudenje strokovne pomoči članom,

 18. vodenje pritožbenih postopkov zoper delo članov,

 19. strokovno in znanstveno sodelovanje z organizacijami in društvi, ki delujejo na področju turističnega vodenja na lokalni ravni v Republiki Sloveniji, v Evropski uniji oziroma širšem mednarodnem prostoru,

 20. priprava projektov v javno dobro z namenom opozarjanja in reševanja pereče slovenske turistične problematike, promocije Slovenije in njene bogate dediščine, posredovanje za javno dobro koristnih informacij,

 21. pridobitev različnih ugodnosti, ki pomagajo članom pri opravljanju svoje poklicne dejavnosti,

 22. nudenje storitev »turističnega vodenja/spremljanja/dela vodje poti« individualnim gostom, turističnim agencijam z ustrezno licenco in ostalim naročnikom, v kolikor imajo v programu predvideno samo to storitev,

 23. urejanje letnega turističnega zavarovanja za člane združenja ter drugih ugodnosti povezanih z delom turističnega vodnika/ spremljevalca ali vodje poti.

 

Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji združenja, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena in ciljev združenja, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov združenja. Po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) so :

 1. J58.190 Drugo založništvo / izobraževalna in založniška dejavnost na področju združenja

 2. M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora / trženja oglaševalskega prostora v svojih publikacijah in spletni strani združenja, z namenom kritja stroškov

 3. N78.300 Druga oskrba s človeškimi viri - oziroma nudenje storitve turističnega vodenja / spremljanja / dela vodje poti

 4. N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

 5. P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje / Organizacija izobraževalnih dogodkov in prireditev.

 6. P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

 7. S94.120 Dejavnost strokovnih združenj  / sprejemanje kakovostnih standardov in podeljevanje različnih certifikatov, licenc in potrdil, ki prispevajo k doseganju namena in ciljev združenja. Urejanje statusnih in pravnih razmerij na področju dejavnosti združenja.

 8. S96.090 Druge storitvene dejavnosti drugje nerazvrščene - od tega: priprava strokovnega gradiva za seminarje in potrebe izobraževanja turističnih vodnikov.

III. ČLANSTVO

 

7. člen

(oblika in  pogoji za članstvo)

 

Združenje pozna naslednje oblike članstva:

 • redne člane

 • častne člane

 • simpatizerje
   

 1. Redni član združenja je lahko turistični vodnik, turistični spremljevalec ali lokalni turistični vodnik, ki deluje samostojno ali opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik oziroma v okviru gospodarske družbe. Imeti mora veljavno, v Republiki Sloveniji pridobljeno, ustrezno licenco in biti za tekoče leto vpisan v register turističnih vodnikov in spremljevalcev pri pristojnem organu.

 2. Naziv častnega člana lahko dobi član združenja, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo združenja. Ta naziv lahko podeli združenje tudi nečlanu, za katerega presodi, da ima velike zasluge na področju turističnega vodenja ali njemu spremljajočih dejavnosti. Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni redni član združenja, nima pravice voliti in biti izvoljen v organe združenja, lahko pa se udeležuje in sodeluje v ostalih dejavnostih in aktivnostih združenja. Častni člani so oproščeni plačila članarine.

 3. Simpatizerji, združenja so lahko tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti, ki so na posreden ali neposreden način vezane na turistično vodenje. Včlanijo se na podlagi lastnih strokovnih interesov. Pravno osebo zastopa pooblaščena oseba. Način sodelovanja in članarina sta določeni s posebnim dogovorom med simpatizerjem in združenjem. Simpatizerji nimajo aktivne in pasivne volilne pravice ter nimajo pravice glasovanja, lahko pa se udeležujejo in sodelujejo v ostalih dejavnostih in aktivnostih združenja.

 

8. člen

(način včlanjevanja)

 

 1. Kandidati za redno članstvo morajo ob prvi prijavi v združenje izpolniti in podpisati pristopno izjavo Združenja turističnih vodnikov Slovenije, v kateri s podpisom potrdijo, da imajo ustrezno, v Republiki Sloveniji pridobljeno, veljavno licenco za turističnega vodnika, lokalnega turističnega vodnika ali turističnega spremljevalca. S podpisano in pravilno izpolnjeno pristopno izjavo se novi člani zavezujejo k vestnemu spoštovanju statuta, kodeksa in ugleda združenja. Simpatizerji se vključijo s podpisom pristopne izjave in plačilom članarine.

 2. Pristopno izjavo, skupaj s potrdilom o opravljeni licenci (za turističnega vodnika, spremljevalca ali lokalnega vodnika) lahko kandidati za članstvo pošljejo tudi po faksu ali v elektronski obliki, vendar morajo biti dokumenti s podpisom skenirani in ustrezno priloženi. Članstvo v združenju je vezano na posamezno koledarsko leto in se zanj plačuje članarina, ki jo določi zbor članov združenja. Plačilo letne članarine je pogoj za status članstva v združenju. Plačilo letne članarine je prav tako vezano na dostop do Foruma in osebne predstavitve na portalu članov, na spletni strani združenja.

 3. Pristopno izjavo, preveritev vpisa v register in plačilo članarine za tekoče leto pregleda tajnik združenja in v primeru izpolnjevanja pogojev o sprejemu v združenje obvesti upravni odbor združenja ter kandidata za članstvo in uredi vse pravice, ki jih član ima.

 

9. člen

(prenehanje članstva)

 

Članstvo v združenju preneha:

 1. s prostovoljnim izstopom člana tako, da član združenju posreduje pisno izjavo o izstopu,

 2. s črtanjem iz članstva, če član kljub pisnemu opominu upravnega odbora, ne plača članarine za tekoče leto v tridesetih dneh po prejemu pisnega opomina, pri čemer se za pisni opomin šteje tudi opomin, poslan po elektronski pošti,

 3. s prenehanjem delovanja združenja,

 4. če pride do hujše kršitve temeljnega akta (statut) in kodeksa

 5. se povzroči materialna in moralna škoda ali se na kakšen drug način škoduje ugledu združenja,

 6. v primeru, da se v imenu združenja deluje samovoljno ter brez odobritve vodstva združenja,

 7. če se član v javnosti predstavlja s pretečeno izvršilno ali nevoljeno funkcijo,

 8. v primeru zlorabe voljene funkcije,

 9. če član škoduje učinkovitemu, nemotenemu in konstruktivnemu delovanju združenja, ali namerno vpliva na zavlačevanje upravnih postopkov in poslovanje, ipd.,

 10. če član izdaja podatke o strategijah, lobiranju, poslovanju in zaupnih informacijah internega značaja, nepooblaščenim osebam, zaradi česar se združenju povzroča škoda oz. je zaradi takega ravnanja okrnjen  ugled združenja,

 11. neodgovorno ravnanje z dokumenti, uradnimi dokumenti združenja ter materialnimi dobrinami v lasti združenja,

 12. z izključitvijo iz združenja na osnovi sklepa častnega razsodišča združenja. Član se na sklep častnega razsodišča lahko pritoži v roku 15 dni po prejemu sklepa na upravni odbor združenja. Če tudi upravni odbor zavrne pritožbo, ostane še pritožba na občni zbor članov združenja. Člani združenja o izključitvi lahko glasujejo tudi po elektronski pošti,

 13. če član ne izpolnjuje več pogojev za članstvo (npr. izbris iz registra ),

 14. s smrtjo ali s prenehanjem člana.

 

V primerih iz četrte, pete, šeste, sedme, osme, devete, desete in enajste alineje prejšnjega odstavka članstvo članu v združenju preneha z izključitvijo iz druženja na podlagi sklepa častnega razsodišča združenja. Zoper sklep o izključitvi člana iz združenja ima član pravico do pritožbe v roku 15 dni od prejema tega sklepa. O pritožbi odloča upravni odbor združenja. Zoper odločitev upravnega odbora združenja o izključitvi člana iz združenja ima član možnost pritožbe v roku 15.dni tudi na zbor združenja članov, katerega odločitev je dokončna.

 

10. člen

(pravice in obveznosti članov)

 

Pravice rednih članov združenja so:

 1. voliti in biti voljen v organe združenja,

 2. ustvarjalno sodelovanje v vseh dejavnostih združenja,

 3. predlagati, potrjevati in uresničevati program dela združenja,

 4. biti obveščen o aktivnostih in delovanju združenja,

 5. vpogled v vso dokumentacijo združenja (program, finance, poslovanje, projekti),

 6. biti deležen vsestranske pomoči združenja in njegovih organov pri uresničevanju lastne dejavnosti,

 

Obveznosti rednih članov združenja so:

 1. spoštovanje statuta združenja, drugih pravil združenja ter sklepov organov združenja,

 2. spoštovanje veljavne slovenske zakonodaje s področja turističnega vodenja in spremljanja ter ostale veljavne slovenske in tuje zakonodaje,

 3. spoštovanje Kodeksa dela turističnih vodnikov in vodij poti,

 4. delovanje v interesu združenja in varovanje ugleda združenja,

 5. s prisotnostjo na zboru članov zagotavljati kvalificirano večino,

 6. skrb za nepremičnine in premičnine, s katerimi društvo razpolaga,

 7. sodelovanje pri delu organov združenja in uresničevanje programa dela združenja,

 8. strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje na področju turističnega vodenja,

 9. redno in pravočasno plačevanje članarine na transakcijski račun združenja,

 10. varovanje poslovnih skrivnosti in internih informacij,

 11. prenašanje izkušenj, uporabnih turističnih informacij in znanja,

 12. na javnih okroglih mizah, v medijih in javnosti, ter komunikaciji z državnimi oz. zakonodajnimi organi vedno in izključno zastopati interese združenja in njegovih članov, četudi so člani sorodnih stanovskih organizacij, društev, združenj, sindikatov ipd.

 

 

IV. ORGANI ZDRUŽENJA

 

11. člen

(organi)

 

Organi združenja so: zbor članov, predsednik, upravni odbor (UO), nadzorni odbor (NO), častno razsodišče in tajnik.

 

12. člen

(zbor članov)

 

Zbor članov je najvišji organ združenja in ga sestavljajo vsi člani. Zbor članov je reden ali izreden.

Naloge in pristojnosti zbora članov so:

 1. sklepa o dnevnem redu, voli delovno predsedstvo in ostale organe zbora članov,

 2. sprejema program dela, finančni načrt ter letna poročila združenja,

 3. sprejema, spreminja in dopolnjuje statut,

 4. voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča, tajnika in predsednika združenja,

 5. odloča o pritožbah zoper odločitve organov združenja,

 6. odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije,

 7. odloča o prenehanju združenja,

 8. odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in notranjih aktov,

 9. odloča o vseh pomembnih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani združenja v skladu z namenom in cilji združenja.

 

Zbor članov skliče predsednik združenja ali tajnik združenja s pooblastilom predsednika najmanj enkrat letno, lahko pa ga kadarkoli skliče tudi vsaj tretjina članov združenja.  

 

Izredni zbor članov lahko skliče tudi Nadzorni odbor s strinjanjem vsaj 1/5 članov združenja.

 

Zbor članov združenja veljavno odloča, če je ob glasovanju prisotnih vsaj polovica članov združenja (sklepčnost). Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je na zasedanju prisotnih najmanj 20 članov združenja. Odločitve zbora članov združenja so sprejete, če zanje glasuje več kot polovica na zboru prisotnih članov. Spremembe in dopolnitve statuta ter odločitev o prenehanju združenja zbor članov sprejema z 2/3 večino glasov prisotnih članov.

 

O sklicu zbora članov združenja in s predloženim dnevnim redom morajo biti člani združenja seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Gradiva za zbor članov morajo biti dostopna vsaj 7 dni pred zborom članov. Zbor članov določi vodjo-moderatorja zbora in zapisnikarja, ki vodi zapisnik o delu zbora članov in o sprejetih odločitvah ter dva overovitelja zapisnika.

 

Zapisnik zbora podpišejo moderator zbora, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika. Zapisnikar je dolžan predati s podpisi overovljen zapisnik tajniku. Pritožba ali ugovarjanje zapisniku po zaključenem zboru ni več mogoča. Če tajnik na zboru ni prisoten, se zapisnik odda predsedniku ali kateremu od članov upravnega odbora, oz. overovitelju, za katere veljajo enaki pogoji ravnanja z zapisnikom, kot je navedeno v drugem stavku tega odstavka. V primeru da niso izpolnjeni pogoji ravnanja z zapisnikom kot uradnega dokumenta združenja, to pomeni kršitev  9.člena  1.odstavka  tega statuta in posledične sankcije.

 

Zbor članov se lahko skliče tudi v obliki korespondenčne seje, za katero se smiselno uporabljajo zgoraj navedene določbe za sklic, vodenje in odločanje zbora članov.

 

Spremembe statuta se lahko že pred zborom uredi z elektronskim glasovanjem in potrdi na zboru. Pogoje in način glasovanja določijo predsednik, tajnik in upravni odbor. Prav tako se lahko na enak način ravna, kadar gre za vsebine z daljšim tekstovnim obsegom, za katere veljavnost je potrebna potrditev zbora članov. Drug način glasovanja na daljavo je lahko tudi Forum, v okviru spletne strani združenja, kjer ima vsak član s poravnano letno članarino dostop s svojim uporabniškim imenom in geslom.

 

Novi kandidati objavijo na forumu ali pošljejo po elektronski pošti v pdf. obliki program dela pred zborom članov, da bodo le-ti vedeli, o čem glasovati.

 

Glasuje se samo o točkah, ki so bile predhodno najavljene in so bili člani z njimi seznanjeni.

 

13. člen

(Predsednik)

 

 1. Predsednik je zakoniti zastopnik združenja in je hkrati predsednik in član upravnega odbora. Odgovoren je za delovanje združenja.

 2. Predsednika združenja izvoli z navadno večino prisotnih članov zbor članov združenja izmed kandidatov, ki jih predlagajo člani združenja ali na osnovi prejete kandidature in sicer za mandatno dobo dveh let, po poteku katere je lahko ponovno izvoljen.

 3. V primeru odstopa predsednika pred iztekom mandata ali neizvolitvi novega, nalogo prevzame v.d. predsednika, z enakimi funkcijami, pooblastili in odgovornostjo. V.d. predsednika določi upravni odbor. Le ta je dolžan sklicati ponovni zbor članov v roku dveh mesecev. V primeru, da tega ne stori, mu prenehajo vse funkcije v združenju. Upravni ali nadzorni odbor pa lahko skliče izredni zbor in s potrditvijo vsaj 1/5 članov  razpiše nove volitve.

 4. V primeru, da združenje ni imenovalo v.d., vse funkcije predsednika v združenju prevzame najstarejši član UO, ki je prav tako dolžan sklicati zbor ali izredni zbor članov v roku dveh mesecev.

 

Dolžnosti predsednika združenja so:

 1. predstavljati in zastopati združenje,

 2. zagotavljati javnost in zakonitost delovanja združenja,

 3. skrb za uresničevanje sklepov zbora članov,

 4. usklajevanje dela organov združenja,

 5. zagotavljanje pogojev za delo zbora članov in drugih organov,

 6. vodenje zasedanja zbora članov do izvolitve moderatorja in zapisnikarja,

 7. priprava predloga finančnega načrta, programa delovanja, poročila o delu združenja ter letnega poročila združenja,

 8. odgovornost za delovanje združenja v skladu s statutom združenja in pravnim redom RS in EU.

 

Predsednik je za svoje delo odgovoren zboru članov združenja. Predsedniku preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga zbor članov združenja te funkcije razreši, ker krši zakon, ta statut, notranje akte združenja ali deluje v nasprotju z interesi združenja.

 

14. člen

(upravni odbor)

 

Upravni odbor je najvišji izvršilni organ združenja in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo združenja med dvema zboroma članov. Upravni odbor vodi predsednik združenja.

 

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik in od tri do pet članov. Člane predlaga in izvoli zbor članov združenja za obdobje dveh let, razen tajnika, ki je voljen za obdobje treh let. Člani so lahko po poteku mandata ponovno izvoljeni. Upravni odbor za svoje delo odgovarja zboru članov združenja.

 

Pristojnosti upravnega odbora so:

 1. izvrševanje programa dela združenja,

 2. priprava predlogov sprememb statuta in predlogov notranjih aktov združenja,

 3. odločanje o spremembi naslova združenja,

 4. potrjevanje oziroma posredovanje v potrditev zboru članov sklepe oziroma odločitve drugih organov združenja,

 5. upravljanje s premoženjem združenja,

 6. nadzor nad upravljanjem zadev v zvezi z evidenco članstva ter letnimi poročili članov,

 7. ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za članstvo v združenju, kar mora biti izkazano že na pristopni izjavi vsakega člana,

 8. uresničevanje drugih nalog, ki izhajajo iz aktov združenja in nalog, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov,

 9. priprava različnih pravilnikov.

 

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik upravnega odbora po potrebi, najmanj pa trikrat letno. Če ni s statutom združenja določeno drugače, lahko upravni odbor veljavno odloča, če je pred glasovanjem prisotnih vsaj polovica članov upravnega odbora, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov. V primeru neodločenega izida ima glas predsednika odločujočo veljavo.

 

Seja UO se lahko skliče tudi v obliki korespondenčne seje, za katero se smiselno uporabljajo zgoraj navedene določbe za sklic, vodenje in odločanje upravnega odbora.

 

Članu upravnega odbora preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga zbor članov združenja te funkcije razreši, ker krši zakon, ta statut, notranje akte združenja ali deluje v nasprotju z interesi združenja oz. svoje funkcije ne opravlja v povezavi z določili statuta, internimi zadolžitvami znotraj UO in je disfunkcionalen ali nekompatibilen z ostalimi člani odbora in predsednikom.

 

15. člen

(nadzorni odbor)

 

Nadzorni odbor izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem združenja ter nad finančnim in materialnim poslovanjem združenja.

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije (3) člani združenja, ki jih izvoli zbor članov združenja za obdobje dveh let, po katerih so lahko ponovno izvoljeni. Za člane nadzornega odbora so lahko imenovani kandidati, ki jih predlagajo člani združenja. Člani nadzornega odbora med sabo izberejo predsednika nadzornega odbora. Člani upravnega odbora ne morejo biti člani nadzornega odbora. Nadzorni odbor za svoje delo odgovarja zboru članov združenja.

 

Pristojnosti nadzornega odbora, ki poroča zboru članov pred sprejemom letnega poročila so:

 1. opravljanje notranjega nadzora nad zakonitostjo in gospodarnostjo finančnega in materialnega poslovanja združenja,

 2. ugotavljanje ali letno poročilo združenja obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja,

 3. spremljanje in nadziranje dela upravnega odbora in zakonitega zastopnika, poslovnih knjig, letnih poročil in sklepov organov združenja.

 

Nadzorni odbor sklicuje po potrebi vendar najmanj enkrat letno predsednik nadzornega odbora, ki o vsaki seji vodi tudi zapisnik o sprejetih odločitvah. Nadzorni odbor enkrat letno opravi notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem združenja in o tem poroča zboru članov. Nadzorni odbor veljavno odloča, če so prisotni vsi trije člani, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasujeta vsaj dva člana.

Članu nadzornega odbora preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga zbor članov združenja te funkcije razreši, ker krši zakon, ta statut, notranje akte združenja ali deluje v nasprotju z interesi združenja.

 

Nadzorni odbor se lahko skliče tudi v obliki korespondenčne seje, za katero se smiselno uporabljajo zgoraj navedene določbe za sklic, vodenje in odločanje nadzornega odbora.

 

16. člen

(častno razsodišče)

 

Častno razsodišče je organ, ki ga sestavljajo 3 člani (člani častnega razsodišča ne morejo biti: predsednik združenja ali člani upravnega in nadzornega odbora združenja), ki jih izvoli zbor članov združenja za mandatno dobo dveh let. Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno zboru članov.

 

Častno razsodišče med sabo izbere predsednika. Častno razsodišče deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik častnega razsodišča, ki vodi o vsaki seji zapisnik o sprejetih odločitvah in odloča o morebitnih pritožbah zoper člane združenja, glede izpolnjevanja pogojev za članstvo v združenju in neizpolnjevanju obveznosti člana določenih s tem aktom in drugimi pravili združenja.

Častno razsodišče obravnava seznam hujših kršitev članov združenja, kot so:

 1. kršitve določb statuta združenja,

 2. nevestno izvajanje ali neizvajanje sklepov združenja,

 3. dejanja, ki škodujejo ugledu združenja,

 4. nespoštovanje Kodeksa dela turističnih vodnikov in vodij poti,

 5. pritožbe na druge uradne organe R Slovenije,

 6. pritožbe s strani turističnih agencij ali posameznih naročnikov storitve turističnega vodenja

 7. nespoštovanje slovenske zakonodaje s področja turističnega vodenja in spremljanja, ki so jih ugotovili ustrezni organi

 

Častno sodišče odloča tudi o izključitvah članov iz združenja.

 

Častno razsodišče mora vedno delovati korektno in v interesu združenja ter po načelu »audiatur et altera pars« ('poslušati tudi drugo stran'). Častno razsodišče veljavno odloča, če so na seji častnega razsodišča prisotni vsi trije člani, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasujeta vsaj dva člana. Disciplinski ukrepi, ki jih lahko izreče častno razsodišče so: opomin, javni opomin in izključitev, pri čemer častno razsodišče upošteva statut združenja. Na odločitve častnega razsodišča se lahko član združenja v roku 15 dni po vročitvi sklepa pritoži upravnemu odboru združenja.

Častno razsodišče se lahko skliče tudi v obliki korespondenčne seje, za katero se smiselno uporabljajo zgoraj navedene določbe za sklic, vodenje in odločanje častnega razsodišča.

 

17. člen

(tajnik združenja)

 

Tajnik združenja zagotavlja strokovno tehnične pogoje za delo zbora članov in drugih organov združenja in posledično uresničevanje sklepov ter skrbi za administrativne in blagajniške posle. Skupaj s predsednikom združenja ima dostop do transakcijskega računa združenja. Tajnik združenja mora biti turistični vodnik . Za svoje delo je odgovoren zboru članov združenja in upravnemu odboru združenja.

 

V odsotnosti predsednika lahko tajnik združenja s posebnim pooblastilom zastopa združenje v pravnem prometu ter za časa trajanja tega pooblastila odgovarja za delovanje združenja v skladu z zakonom, tem statutom, notranjimi akti združenja in programom dela združenja.

 

Tajnika združenja izvoli zbor članov za mandatno dobo treh let, po preteku katere je lahko ponovno izvoljen.

 

Dolžnosti tajnika združenja so:

 1. Na osnovi veljavne zakonodaje s področja turističnega vodenja in spremljanja, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za članstvo posameznikov za članstvo v združenju,

 2. skrb za vpis v seznam članov,

 3. skrb za ureditev profilov na spletni strani,

 4. skrb za vpis v komunikacijska orodja,

 5. administriranje spletne strani,

 6. preverjanje plačil ter plačevanje in izstavljanje računov,

 7. iskanje ustreznih prostorov za redne in izredne zbore članov,

 8. zagotavljanje strokovno tehničnih pogojev za delo zbora članov in drugih organov združenja,

 9. obveščanje upravnega odbora o neustreznosti posameznih članov,

 10. pregledovanje kandidatur za posamezne funkcije v združenju,

 11. skrb za finančno in materialno poslovanje združenja.

 

Tajniku združenja preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga zbor članov združenja te funkcije razreši, ker krši zakon, ta statut, notranje akte združenja, ne opravlja zapisanih nalog ali deluje v nasprotju z interesi združenja.

 

 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA

 

18. člen

(viri materialnih sredstev, premoženje združenja, podpisovanje listin, računovodstvo, poslovanje)

 

 1. Viri dohodkov združenja so: članarina, prihodki iz naslova materialnih pravic, prostovoljni prispevki in darila posameznikov, prispevki pokroviteljev in donatorjev, dediščine in volila, prispevki sponzorjev in donatorjev, sredstva iz javnih razpisov in pozivov ter dohodki iz pridobitne dejavnosti, določene s tem statutom.

 2. Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu. Združenje ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja združenja med člane je nična.

 3. Združenje zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ga določi s Pravilnikom o računovodstvu. Pravilnik o računovodstvu, ki mora biti skladen z zakonom in računovodskimi standardi za društva, sprejme zbor članov združenja v roku 6 mesecev od vpisa združenja v register društev.

 4. Finančne in materialne listine podpisuje predsednik združenja, v njegovi odsotnosti s posebnim pooblastilom tajnik združenja.

 5. Združenje posluje preko transakcijskega računa, odprtega pri banki, ki ima za poslovanje dovoljenje Banke Slovenije.

VI. JAVNOST DELA

19. člen

(zagotavljanje javnosti dela)

 

 1. Delo združenja in njegovih organov je javno. Vsak član združenja ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje združenja.

 2. Združenje oziroma vsi organi le-tega zagotavlja javnost svojega dela tako, da člane obvešča o svojem delovanju, na primer z elektronskimi novicami, objavami na spletni strani, elektronskimi sporočili, preko strokovnih in drugih publikacij ter na druge komunikacijske načine, ter tako, da jim omogoči vpogled v zapisnike organov združenja, ki se hranijo v arhivu združenja.

 3. Širšo javnost združenje obvešča o svojem delu s sporočili za javnost, preko spletne strani, z vabili na dogodke, okrogle mize in tiskovne konference ter z drugimi oblikami komunikacije.

 4. Za dajanje informacij in za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik združenja.

 

 

VI. PRENEHANJE ZDRUŽENJA

20. člen

(način prenehanja združenja)

 

 1. Združenje preneha po volji članov, če zbor članov združenja z 2/3 večino glasov prisotnih članov sprejme sklep o prenehanju združenja. Hkrati zbor določi tudi društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo – vendar ne politično stranko – na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje združenja.

 2. Združenje se lahko spoji z ali pripoji k drugemu društvu, ki je ustanovljeno za podobne namene in cilje, kot jih določa ta statut. Odločitev o pripojitvi ali spojitvi sprejme zbor članov združenja z 2/3 večino prisotnih članov. Premoženje združenja se v tem primeru prenese na društvo, h kateremu se združenje pripoji ali na društvo, ki je nastalo s spojitvijo.

 3. Združenje preneha s stečajem, če se nad njim opravi stečajni postopek po predpisih, ki urejajo prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo.

 4. Združenje preneha na podlagi sodne odločbe, če se mu s sodno odločbo prepove delovanje. Premoženje združenja se v tem primeru razdeli v skladu z veljavno zakonodajo.

 5. Združenje preneha po samem zakonu, če so bili za to izpolnjeni z zakonom določeni pogoji, kar ugotovi pristojni organ z odločbo.

 

 

 

VII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

21. člen

(veljavnost pravil)

 

 1. Sklep o sprejetju tega statuta je bil sprejet na rednem zboru članov Združenja turističnih vodnikov Slovenije dne 29.02.2016 in spremenjen ter dopolnjen na rednem letnem zboru članov dne 03. 02. 2017.

 2. Statut Združenja turističnih vodnikov Slovenije se začne uporabljati, ko statut podpiše predsednik združenja in ga overovi pristojni organ.

 

 

 

Ljubljana, ­­­­­­­­­­­­­­­03. 02. 2017                                                                                                              

 

Predsednik ZTVS

Jure Podobnik

STATUT ZTVS

bottom of page