top of page

Na podlagi določil Zakona o društvih (Zdru-1-UPB2), Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2, je zbor
članov Združenja turističnih vodnikov Slovenije 21. marca 2022 potrdil sledeči (prečiščeno besedilo):

 

STATUT ZDRUŽENJA

TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pojem in načela delovanja)

1. Združenje turističnih vodnikov Slovenije (v nadaljevanju besedila: združenje), je interesno združenje
turističnih vodnikov in lokalnih turističnih vodnikov, ki samostojno ali v okviru gospodarskih družb
opravljajo dejavnost turističnega vodenja imajo za svojo dejavnost veljavno licenco, pridobljeno v
Republiki Sloveniji ter so hkrati vpisani v register GZS za tekoče koledarsko leto ali veljavno licenco za
lokalnega turističnega vodnika, izdano v Republiki Sloveniji in so vpisani v register lokalnih turističnih
vodnikov na področju regije oz. mesta. (v nadaljevanju: turistični vodnik/-i).
2. Združenje je pravna oseba zasebnega prava in je samostojno, prostovoljno, nepridobitno in neodvisno
strokovno združenje. Združenje deluje na območju Republike Slovenije.

2. člen
(ime in sedež)

1. Ime združenja je »ZDRUŽENJE TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE«.
Angleško ime združenja je: »SLOVENIAN ASSOCIATION OF TOURIST GUIDES«.
2. Sedež združenja je v Ljubljani.

3. člen
(znak in žig)

1. Združenje ima svoj znak, iz katerega je razvidno ime združenja tako v slovenskem, kot v angleškem
jeziku. Združenje lahko posluje samo s podpisom zakonitega zastopnika, brez žiga. Predloge sprememb
poslovanja z žigom sprejme upravni odbor združenja s sklepom.

II. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOST ZDRUŽENJA

4. člen
(namen)

Združenje je ustanovljeno z namenom:
1. povezovati turistične vodnike, ki delujejo samostojno ali v različnih organizacijah in gospodarskih
družbah,
2. uresničevati, zastopati in ščititi interese turističnih vodnikov
3. uveljavljati in krepiti poklicni in strokovni položaj in ugled turističnih vodnikov
4. izboljšati in urejati odnose na področju turističnega vodenja ter sooblikovanje razmer in pogojev za
kakovostno in uspešno delo turističnih vodnikov,
5. vključevati se v mednarodne organizacije, zveze in združenja turističnih vodnikov in se medsebojno
povezovati.

5. člen
(cilji)

Cilji delovanja združenja so:
1. postati organizacija, ki zastopa turistične vodnike,
2. dvig ugleda dejavnosti turističnega vodenja oziroma turističnih vodnikov,
3. zavzemanje za čim boljši ekonomski položaj turističnih vodnikov in oblikovanje poklicnih in delovnih
standardov za turistične vodnike,
4. razvoj kakovostne ravni storitve turističnega vodenja oziroma turističnih vodnikov s permanentnim
izobraževanjem in usposabljanjem,

5. razvijanje vzpodbudnega okolja za delovanje turističnih vodnikov,
6. sodelovanje z vsemi organizacijami, ki tvorno delujejo na področju turističnega vodenja,
7. razvijanje standardov in priporočil na področju usposabljanja za turistične vodnike,
8. promocija turističnega vodenja ter članov združenja,
9. zagotovitev pomoči članom združenja pri izvajanju njihovih dejavnosti na področju turističnega vodenja,
10. zagotovitev ugodnosti, informacij in pomoči, ki članom združenja olajša turistično vodenje ali izboljša
njihove pogoje dela,
11. ponuditi usluge turističnega vodnika turistom posameznikom kot tudi turističnim agentom, doma in v tujini
12. solidarno in enotno delo članov združenja v javno dobro z namenom odpravljanja pereče slovenske
turistične problematike in sodelovanje v sektorju turizma na lokalni in državni ravni.

6. člen
(dejavnosti)

Dejavnosti združenja obsegajo:
1. skupno nastopanje in zastopanje članov pri uveljavljanju njihovih poklicnih pravic in interesov,
2. dajanje pobud in predlogov ob pripravi pomembnih dokumentov in zakonskih aktov, ki se nanašajo na
turistično vodenje in poklic turističnega vodnika,
3. oblikovanje poklicnih standardov oziroma sodelovanje v postopkih njihovega sprejemanja,
4. vključevanje v postopke oblikovanja politik, predpisov, ukrepov in praks, ki imajo vpliv na razvoj
turističnega vodenja,
5. strokovno in izobraževalno delo za razvoj turističnega vodenja tako v Sloveniji kot Evropski uniji in
širšem mednarodnem prostoru,
6. izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij s področja turizma in turističnega vodenja,
7. izdajanje strokovnih mnenj in vprašanj, ki s svojimi vsebinami služijo doseganju namena in ciljev
združenja,
8. vodenje evidenc turističnih vodnikov in izdelava analiz,
9. izmenjava izkušenj, mnenj in praks med člani s področja turističnega vodenja in povezanih področij,
10. organizacija strokovnih in družabnih srečanj in okroglih miz, razprav in drugih dogodkov, povezanih z
nameni in cilji združenja,
11. organizacija izobraževalnih oziroma uvajalnih turističnih izletov in potovanj za člane združenja po
domovini in tujini,
12. izdaja tiskanega in e-gradiva ter publikacij za promocijo turističnega vodenja, združenja in članov ter
zagotavljanje skupne prepoznavnosti,
13. oblikovanje standardov in priporočil za izvajanje dejavnosti turističnega vodenja in izvajanje različnih
izobraževanj in usposabljanj za člane,
14. skrb za medsebojno informiranje članov in informiranje splošnih javnosti o delovanju članov z nudenjem
možnosti članom, da preko spletne strani in drugih informacijsko komunikacijskih orodij združenja
uresničujejo svoje interese,
15. skrb za sodelovanje članov pri razpisih, programih in projektih na področju turističnega vodenja,
16. skrb za koordinacijo članov pri imenovanjih predstavnikov v telesa in organe na področju turizma in
turističnega vodenja,
17. zastopanje in predstavljanje interesov članov na način kot je določen s tem statutom in drugimi akti
združenja ter nudenje strokovne pomoči članom,
18. vodenje pritožbenih postopkov zoper delo članov,
19. strokovno in znanstveno sodelovanje z organizacijami in društvi, ki delujejo na področju turističnega
vodenja na lokalni ravni v Republiki Sloveniji, v Evropski uniji oziroma širšem mednarodnem prostoru,
20. priprava projektov v javno dobro z namenom opozarjanja in reševanja pereče slovenske turistične
problematike, promocije Slovenije in njene bogate dediščine, posredovanje za javno dobro koristnih
informacij,
21. pridobitev različnih ugodnosti, ki pomagajo članom pri opravljanju svoje poklicne dejavnosti,
22. nudenje storitev »turističnega vodenja individualnim gostom, turističnim agencijam z ustrezno licenco in
ostalim naročnikom, v kolikor imajo v programu predvideno samo to storitev,
23. urejanje letnega turističnega zavarovanja za člane združenja ter drugih ugodnosti povezanih z delom
turističnega vodnika

Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji združenja, če lahko neposredno pripomore k
uresničevanju namena in ciljev združenja, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju
prihodkov združenja. Po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) so :

1. J58.190 Drugo založništvo / izobraževalna in založniška dejavnost na področju združenja
2. M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora / trženja oglaševalskega prostora v svojih publikacijah
in spletni strani združenja, z namenom kritja stroškov
3. N78.300 Druga oskrba s človeškimi viri - oziroma nudenje storitve turističnega vodenja / spremljanja /
dela vodje poti
4. N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
5. P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje / Organizacija
izobraževalnih dogodkov in prireditev.
6. P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
7. S94.120 Dejavnost strokovnih združenj / sprejemanje kakovostnih standardov in podeljevanje različnih
certifikatov, licenc in potrdil, ki prispevajo k doseganju namena in ciljev združenja. Urejanje statusnih in
pravnih razmerij na področju dejavnosti združenja.
8. S96.090 Druge storitvene dejavnosti drugje nerazvrščene - od tega: priprava strokovnega gradiva za
seminarje in potrebe izobraževanja turističnih vodnikov.


III. ČLANSTVO


7. člen

(oblika in pogoji za članstvo)

Združenje pozna naslednje oblike članstva:

  • redne člane

  • častne člane

  • simpatizerje


1. Redni član združenja je lahko turistični vodnik, ali lokalni turistični vodnik, ki deluje samostojno ali opravlja
dejavnost kot samostojni podjetnik oziroma v okviru gospodarske družbe. Imeti mora veljavno, v Republiki
Sloveniji pridobljeno, ustrezno licenco in biti za tekoče leto vpisan v register turističnih vodnikov pri
pristojnem organu.
2. Naziv častnega člana lahko dobi član združenja, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo
združenja. Ta naziv lahko podeli združenje tudi nečlanu, za katerega presodi, da ima velike zasluge na
področju turističnega vodenja ali njemu spremljajočih dejavnosti. Naziv častnega člana podeljuje zbor
članov na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni redni član
združenja, nima pravice voliti in biti izvoljen v organe združenja, lahko pa se udeležuje in sodeluje v ostalih
dejavnostih in aktivnostih združenja. Častni člani so oproščeni plačila članarine.
3. Simpatizerji, združenja so lahko tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti, ki so na
posreden ali neposreden način vezane na turistično vodenje. Včlanijo se na podlagi lastnih strokovnih
interesov. Pravno osebo zastopa pooblaščena oseba. Način sodelovanja in članarina sta določeni s
posebnim dogovorom med simpatizerjem in združenjem. Simpatizerji nimajo aktivne in pasivne volilne
pravice ter nimajo pravice glasovanja, lahko pa se udeležujejo in sodelujejo v ostalih dejavnostih in
aktivnostih združenja.

 

8. člen
(način včlanjevanja)

1. Kandidati za redno članstvo morajo ob prvi prijavi v združenje izpolniti in podpisati pristopno izjavo
Združenja turističnih vodnikov Slovenije, v kateri s podpisom potrdijo, da imajo ustrezno, v Republiki
Sloveniji pridobljeno, veljavno licenco za turističnega vodnika ali lokalnega turističnega vodnika. S
podpisano in pravilno izpolnjeno pristopno izjavo se novi člani zavezujejo k vestnemu spoštovanju statuta,
kodeksa in ugleda združenja. Simpatizerji se vključijo s podpisom pristopne izjave in plačilom članarine.
2. Pristopno izjavo, skupaj s potrdilom o opravljeni licenci lahko kandidati za članstvo pošljejo tudi po faksu
ali v elektronski obliki, vendar morajo biti dokumenti s podpisom skenirani in ustrezno priloženi. Članstvo
v združenju je vezano na posamezno koledarsko leto in se zanj plačuje članarina, ki jo določi zbor članov

združenja. Plačilo letne članarine je pogoj za status članstva v združenju. Plačilo letne članarine je prav
tako vezano na dostop do Foruma in osebne predstavitve na portalu članov, na spletni strani združenja.
3. Pristopno izjavo, preveritev vpisa v register in plačilo članarine za tekoče leto pregleda tajnik združenja
in v primeru izpolnjevanja pogojev o sprejemu v združenje obvesti upravni odbor združenja ter kandidata
za članstvo in uredi vse pravice, ki jih član ima.


9. člen

(prenehanje članstva)

Članstvo v združenju preneha:
1. s prostovoljnim izstopom člana tako, da član združenju posreduje pisno izjavo o izstopu,
2. s črtanjem iz članstva, če član kljub pisnemu opominu upravnega odbora, ne plača članarine za tekoče
leto v tridesetih dneh po prejemu pisnega opomina, pri čemer se za pisni opomin šteje tudi opomin, poslan
po elektronski pošti,
3. s prenehanjem delovanja združenja,
4. če pride do hujše kršitve temeljnega akta (statut) in kodeksa
5. se povzroči materialna in moralna škoda ali se na kakšen drug način škoduje ugledu združenja,
6. v primeru, da se v imenu združenja deluje samovoljno ter brez odobritve vodstva združenja,
7. če se član v javnosti predstavlja s pretečeno izvršilno ali nevoljeno funkcijo,
8. v primeru zlorabe voljene funkcije,
9. če član škoduje učinkovitemu, nemotenemu in konstruktivnemu delovanju združenja, ali namerno vpliva
na zavlačevanje upravnih postopkov in poslovanje, ipd.,
10. če član izdaja podatke o strategijah, lobiranju, poslovanju in zaupnih informacijah internega značaja,
nepooblaščenim osebam, zaradi česar se združenju povzroča škoda oz. je zaradi takega ravnanja
okrnjen ugled združenja,
11. neodgovorno ravnanje z dokumenti, uradnimi dokumenti združenja ter materialnimi dobrinami v lasti
združenja,
12. z izključitvijo iz združenja na osnovi sklepa častnega razsodišča združenja. Član se na sklep častnega
razsodišča lahko pritoži v roku 15 dni po prejemu sklepa na upravni odbor združenja. Če tudi upravni
odbor zavrne pritožbo, ostane še pritožba na občni zbor članov združenja. Člani združenja o izključitvi
lahko glasujejo tudi po elektronski pošti,
13. če član ne izpolnjuje več pogojev za članstvo (npr. izbris iz registra ),
14. s smrtjo ali s prenehanjem člana.


V primerih iz četrte, pete, šeste, sedme, osme, devete, desete in enajste alineje prejšnjega odstavka
članstvo članu v združenju preneha z izključitvijo iz druženja na podlagi sklepa častnega razsodišča
združenja. Zoper sklep o izključitvi člana iz združenja ima član pravico do pritožbe v roku 15 dni od prejema
tega sklepa. O pritožbi odloča upravni odbor združenja. Zoper odločitev upravnega odbora združenja o
izključitvi člana iz združenja ima član možnost pritožbe v roku 15.dni tudi na zbor združenja članov,
katerega odločitev je dokončna.

10. člen

(pravice in obveznosti članov)

Pravice rednih članov združenja so:
1. voliti in biti voljen v organe združenja,
2. ustvarjalno sodelovanje v vseh dejavnostih združenja,
3. predlagati, potrjevati in uresničevati program dela združenja,
4. biti obveščen o aktivnostih in delovanju združenja,
5. vpogled v vso dokumentacijo združenja (program, finance, poslovanje, projekti),
6. biti deležen vsestranske pomoči združenja in njegovih organov pri uresničevanju lastne dejavnosti,

Obveznosti rednih članov združenja so:
1. spoštovanje statuta združenja, drugih pravil združenja ter sklepov organov združenja,
2. spoštovanje veljavne slovenske zakonodaje s področja turističnega vodenja in spremljanja ter ostale
veljavne slovenske in tuje zakonodaje,
3. spoštovanje Kodeksa dela turističnih vodnikov in vodij poti,

4. delovanje v interesu združenja in varovanje ugleda združenja,
5. s prisotnostjo na zboru članov zagotavljati kvalificirano večino,
6. skrb za nepremičnine in premičnine, s katerimi društvo razpolaga,
7. sodelovanje pri delu organov združenja in uresničevanje programa dela združenja,
8. strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje na področju turističnega vodenja,
9. redno in pravočasno plačevanje članarine na transakcijski račun združenja,
10. varovanje poslovnih skrivnosti in internih informacij,
11. prenašanje izkušenj, uporabnih turističnih informacij in znanja,
12. na javnih okroglih mizah, v medijih in javnosti, ter komunikaciji z državnimi oz. zakonodajnimi organi
vedno in izključno zastopati interese združenja in njegovih članov, četudi so člani sorodnih stanovskih
organizacij, društev, združenj, sindikatov ipd.


10.a člen
(Nezdružljivost vodstvenih funkcij)


Član Združenja, ki deluje tudi v drugem sorodnem društvu, ne more kandidirati in biti izvoljen
-za predsednika Združenja,
-za člana upravnega odbora
-za člana nadzornega odbora
-za člana častnega razsodišča.

IV. ORGANI ZDRUŽENJA


11. člen
(organi)

Organi združenja so: zbor članov, predsednik, upravni odbor (UO), nadzorni odbor (NO), častno
razsodišče in tajnik.

12. člen
(zbor članov)

Zbor članov je najvišji organ združenja in ga sestavljajo vsi člani. Zbor članov je reden ali izreden.


Naloge in pristojnosti zbora članov so:
1. sklepa o dnevnem redu, voli delovno predsedstvo in ostale organe zbora članov,
2. sprejema program dela, finančni načrt ter letna poročila združenja,
3. sprejema, spreminja in dopolnjuje statut,
4. voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča, tajnika in
predsednika združenja,
5. odloča o pritožbah zoper odločitve organov združenja,
6. odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije,
7. odloča o prenehanju združenja,
8. odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in notranjih aktov,
9. odloča o vseh pomembnih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani združenja v skladu z namenom in
cilji združenja.


Zbor članov skliče predsednik združenja ali tajnik združenja s pooblastilom predsednika najmanj enkrat
letno, lahko pa ga kadarkoli skliče tudi vsaj tretjina članov združenja.


Izredni zbor članov lahko skliče tudi Nadzorni odbor s strinjanjem vsaj 1/5 članov združenja.


Zbor članov združenja veljavno odloča, če je ob glasovanju prisotnih vsaj polovica članov združenja
(sklepčnost). Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor
članov sklepčen, če je na zasedanju prisotnih najmanj 20 članov združenja. Odločitve zbora članov

združenja so sprejete, če zanje glasuje več kot polovica na zboru prisotnih članov. Spremembe in
dopolnitve statuta ter odločitev o prenehanju združenja zbor članov sprejema z 2/3 večino glasov
prisotnih članov.


O sklicu zbora članov združenja in s predloženim dnevnim redom morajo biti člani združenja seznanjeni
najmanj 14 dni pred sklicem. Gradiva za zbor članov morajo biti dostopna vsaj 7 dni pred zborom članov.


Zbor članov določi vodjo-moderatorja zbora in zapisnikarja, ki vodi zapisnik o delu zbora članov in o
sprejetih odločitvah ter dva overovitelja zapisnika.


Zapisnik zbora podpišejo moderator zbora, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika. Zapisnikar je dolžan
predati s podpisi overovljen zapisnik tajniku. Pritožba ali ugovarjanje zapisniku po zaključenem zboru ni
več mogoča. Če tajnik na zboru ni prisoten, se zapisnik odda predsedniku ali kateremu od članov
upravnega odbora, oz. overovitelju, za katere veljajo enaki pogoji ravnanja z zapisnikom, kot je navedeno
v drugem stavku tega odstavka. V primeru da niso izpolnjeni pogoji ravnanja z zapisnikom kot uradnega
dokumenta združenja, to pomeni kršitev 9.člena 1.odstavka tega statuta in posledične sankcije.


Zbor članov se lahko skliče tudi v obliki korespondenčne seje, za katero se smiselno uporabljajo zgoraj
navedene določbe za sklic, vodenje in odločanje zbora članov.


Spremembe statuta se lahko že pred zborom uredi z elektronskim glasovanjem in potrdi na zboru.
Pogoje in način glasovanja določijo predsednik, tajnik in upravni odbor. Prav tako se lahko na enak način
ravna, kadar gre za vsebine z daljšim tekstovnim obsegom, za katere veljavnost je potrebna potrditev
zbora članov. Drug način glasovanja na daljavo je lahko tudi Forum, v okviru spletne strani združenja,
kjer ima vsak član s poravnano letno članarino dostop s svojim uporabniškim imenom in geslom.


Novi kandidati objavijo na forumu ali pošljejo po elektronski pošti v pdf. obliki program dela pred zborom
članov, da bodo le-ti vedeli, o čem glasovati.


Glasuje se samo o točkah, ki so bile predhodno najavljene in so bili člani z njimi seznanjeni.

13. člen
(Predsednik)

1. Predsednik je zakoniti zastopnik združenja in je hkrati predsednik in član upravnega odbora. Odgovoren
je za delovanje združenja.
2. Predsednika združenja izvoli z navadno večino prisotnih članov zbor članov združenja izmed
kandidatov, ki jih predlagajo člani združenja ali na osnovi prejete kandidature in sicer za mandatno dobo
dveh let, po poteku katere je lahko ponovno izvoljen.
3. V primeru odstopa predsednika pred iztekom mandata ali neizvolitvi novega, nalogo prevzame v.d.
predsednika, z enakimi funkcijami, pooblastili in odgovornostjo. V.d. predsednika določi upravni odbor.
Le ta je dolžan sklicati ponovni zbor članov v roku dveh mesecev. V primeru, da tega ne stori, mu
prenehajo vse funkcije v združenju. Upravni ali nadzorni odbor pa lahko skliče izredni zbor in s
potrditvijo vsaj 1/5 članov razpiše nove volitve.
4. V primeru, da združenje ni imenovalo v.d., vse funkcije predsednika v združenju prevzame najstarejši
član UO, ki je prav tako dolžan sklicati zbor ali izredni zbor članov v roku dveh mesecev.


Dolžnosti predsednika združenja so:
1. predstavljati in zastopati združenje,
2. zagotavljati javnost in zakonitost delovanja združenja,
3. skrb za uresničevanje sklepov zbora članov,
4. usklajevanje dela organov združenja,
5. zagotavljanje pogojev za delo zbora članov in drugih organov,
6. vodenje zasedanja zbora članov do izvolitve moderatorja in zapisnikarja,
7. priprava predloga finančnega načrta, programa delovanja, poročila o delu združenja ter letnega poročila
združenja,
8. odgovornost za delovanje združenja v skladu s statutom združenja in pravnim redom RS in EU.

Predsednik je za svoje delo odgovoren zboru članov združenja. Predsedniku preneha funkcija pred
potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga zbor članov združenja te funkcije razreši, ker krši zakon,
ta statut, notranje akte združenja ali deluje v nasprotju z interesi združenja.

14. člen
(upravni odbor)

Upravni odbor je najvišji izvršilni organ združenja in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo združenja med dvema zboroma članov. Upravni odbor vodi predsednik
združenja.


Upravni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik in od tri do pet članov. Člane predlaga in izvoli zbor članov
združenja za obdobje dveh let, razen tajnika, ki je voljen za obdobje treh let. Člani so lahko po poteku
mandata ponovno izvoljeni. Upravni odbor za svoje delo odgovarja zboru članov združenja.


Pristojnosti upravnega odbora so:
1. izvrševanje programa dela združenja,
2. priprava predlogov sprememb statuta in predlogov notranjih aktov združenja,
3. odločanje o spremembi naslova združenja,
4. potrjevanje oziroma posredovanje v potrditev zboru članov sklepe oziroma odločitve drugih organov
združenja,
5. upravljanje s premoženjem združenja,
6. nadzor nad upravljanjem zadev v zvezi z evidenco članstva ter letnimi poročili članov,
7. ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za članstvo v združenju, kar mora biti izkazano že na pristopni izjavi
vsakega člana,
8. uresničevanje drugih nalog, ki izhajajo iz aktov združenja in nalog, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov,
9. priprava različnih pravilnikov.


Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik upravnega odbora po potrebi, najmanj pa trikrat
letno. Če ni s statutom združenja določeno drugače, lahko upravni odbor veljavno odloča, če je pred
glasovanjem prisotnih vsaj polovica članov upravnega odbora, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje
več kot polovica prisotnih članov. V primeru neodločenega izida ima glas predsednika odločujočo veljavo.
Seja UO se lahko skliče tudi v obliki korespondenčne seje, za katero se smiselno uporabljajo zgoraj
navedene določbe za sklic, vodenje in odločanje upravnega odbora.


Članu upravnega odbora preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga zbor
članov združenja te funkcije razreši, ker krši zakon, ta statut, notranje akte združenja ali deluje v nasprotju
z interesi združenja oz. svoje funkcije ne opravlja v povezavi z določili statuta, internimi zadolžitvami znotraj
UO in je disfunkcionalen ali nekompatibilen z ostalimi člani odbora in predsednikom.

15. člen
(nadzorni odbor)

Nadzorni odbor izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem združenja ter nad finančnim in
materialnim poslovanjem združenja.


Nadzorni odbor sestavljajo trije (3) člani združenja, ki jih izvoli zbor članov združenja za obdobje dveh let,
po katerih so lahko ponovno izvoljeni. Za člane nadzornega odbora so lahko imenovani kandidati, ki jih
predlagajo člani združenja. Člani nadzornega odbora med sabo izberejo predsednika nadzornega odbora.
Člani upravnega odbora ne morejo biti člani nadzornega odbora. Nadzorni odbor za svoje delo odgovarja
zboru članov združenja.


Pristojnosti nadzornega odbora, ki poroča zboru članov pred sprejemom letnega poročila so:
1. opravljanje notranjega nadzora nad zakonitostjo in gospodarnostjo finančnega in materialnega
poslovanja združenja,

2. ugotavljanje ali letno poročilo združenja obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja,
3. spremljanje in nadziranje dela upravnega odbora in zakonitega zastopnika, poslovnih knjig, letnih poročil
in sklepov organov združenja.
Nadzorni odbor sklicuje po potrebi vendar najmanj enkrat letno predsednik nadzornega odbora, ki o vsaki
seji vodi tudi zapisnik o sprejetih odločitvah. Nadzorni odbor enkrat letno opravi notranji nadzor nad
finančnim in materialnim poslovanjem združenja in o tem poroča zboru članov. Nadzorni odbor veljavno
odloča, če so prisotni vsi trije člani, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasujeta vsaj dva člana.
Članu nadzornega odbora preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga zbor
članov združenja te funkcije razreši, ker krši zakon, ta statut, notranje akte združenja ali deluje v nasprotju
z interesi združenja.
Nadzorni odbor se lahko skliče tudi v obliki korespondenčne seje, za katero se smiselno uporabljajo zgoraj
navedene določbe za sklic, vodenje in odločanje nadzornega odbora.

16. člen
(častno razsodišče)

Častno razsodišče je organ, ki ga sestavljajo 3 člani (člani častnega razsodišča ne morejo biti: predsednik
združenja ali člani upravnega in nadzornega odbora združenja), ki jih izvoli zbor članov združenja za
mandatno dobo dveh let. Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno zboru članov.
Častno razsodišče med sabo izbere predsednika. Častno razsodišče deluje na sejah, ki jih sklicuje
predsednik častnega razsodišča, ki vodi o vsaki seji zapisnik o sprejetih odločitvah in odloča o morebitnih
pritožbah zoper člane združenja, glede izpolnjevanja pogojev za članstvo v združenju in neizpolnjevanju
obveznosti člana določenih s tem aktom in drugimi pravili združenja.


Častno razsodišče obravnava seznam hujših kršitev članov združenja, kot so:
1. kršitve določb statuta združenja,
2. nevestno izvajanje ali neizvajanje sklepov združenja,
3. dejanja, ki škodujejo ugledu združenja,
4. nespoštovanje Kodeksa dela turističnih vodnikov in vodij poti,
5. pritožbe na druge uradne organe R Slovenije,
6. pritožbe s strani turističnih agencij ali posameznih naročnikov storitve turističnega vodenja
7. nespoštovanje slovenske zakonodaje s področja turističnega vodenja in spremljanja, ki so jih ugotovili
ustrezni organi
Častno sodišče odloča tudi o izključitvah članov iz združenja.
Častno razsodišče mora vedno delovati korektno in v interesu združenja ter po načelu »audiatur et altera
pars« ('poslušati tudi drugo stran'). Častno razsodišče veljavno odloča, če so na seji častnega razsodišča
prisotni vsi trije člani, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasujeta vsaj dva člana. Disciplinski ukrepi, ki jih
lahko izreče častno razsodišče so: opomin, javni opomin in izključitev, pri čemer častno razsodišče
upošteva statut združenja. Na odločitve častnega razsodišča se lahko član združenja v roku 15 dni po
vročitvi sklepa pritoži upravnemu odboru združenja.
Častno razsodišče se lahko skliče tudi v obliki korespondenčne seje, za katero se smiselno uporabljajo
zgoraj navedene določbe za sklic, vodenje in odločanje častnega razsodišča.

17. člen
(tajnik združenja)

Tajnik združenja zagotavlja strokovno tehnične pogoje za delo zbora članov in drugih organov združenja
in posledično uresničevanje sklepov ter skrbi za administrativne in blagajniške posle. Skupaj s
predsednikom združenja ima dostop do transakcijskega računa združenja. Tajnik združenja mora biti
turistični vodnik . Za svoje delo je odgovoren zboru članov združenja in upravnemu odboru združenja.

V odsotnosti predsednika lahko tajnik združenja s posebnim pooblastilom zastopa združenje v pravnem
prometu ter za časa trajanja tega pooblastila odgovarja za delovanje združenja v skladu z zakonom, tem
statutom, notranjimi akti združenja in programom dela združenja.
Tajnika združenja izvoli zbor članov za mandatno dobo treh let, po preteku katere je lahko ponovno
izvoljen.


Dolžnosti tajnika združenja so:
1. Na osnovi veljavne zakonodaje s področja turističnega vodenja in spremljanja, ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za članstvo posameznikov za članstvo v združenju,
2. skrb za vpis v seznam članov,
3. skrb za ureditev profilov na spletni strani,
4. skrb za vpis v komunikacijska orodja,
5. administriranje spletne strani,
6. preverjanje plačil ter plačevanje in izstavljanje računov,
7. iskanje ustreznih prostorov za redne in izredne zbore članov,
8. zagotavljanje strokovno tehničnih pogojev za delo zbora članov in drugih organov združenja,
9. obveščanje upravnega odbora o neustreznosti posameznih članov,
10. pregledovanje kandidatur za posamezne funkcije v združenju,
11. skrb za finančno in materialno poslovanje združenja.
Tajniku združenja preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga zbor članov
združenja te funkcije razreši, ker krši zakon, ta statut, notranje akte združenja, ne opravlja zapisanih nalog
ali deluje v nasprotju z interesi združenja.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA

18. člen

(viri materialnih sredstev, premoženje združenja, podpisovanje listin, računovodstvo, poslovanje)
1. Viri dohodkov združenja so: članarina, prihodki iz naslova materialnih pravic, prostovoljni prispevki in
darila posameznikov, prispevki pokroviteljev in donatorjev, dediščine in volila, prispevki sponzorjev in
donatorjev, sredstva iz javnih razpisov in pozivov ter dohodki iz pridobitne dejavnosti, določene s tem
statutom.
2. Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti
za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v
tem statutu. Združenje ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja združenja
med člane je nična.
3. Združenje zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ga
določi s Pravilnikom o računovodstvu. Pravilnik o računovodstvu, ki mora biti skladen z zakonom in
računovodskimi standardi za društva, sprejme zbor članov združenja v roku 6 mesecev od vpisa
združenja v register društev.
4. Finančne in materialne listine podpisuje predsednik združenja, v njegovi odsotnosti s posebnim
pooblastilom tajnik združenja.
5. Združenje posluje preko transakcijskega računa, odprtega pri banki, ki ima za poslovanje dovoljenje
Banke Slovenije.

VI. JAVNOST DELA


19. člen
(zagotavljanje javnosti dela)

1. Delo združenja in njegovih organov je javno. Vsak član združenja ima pravico do vpogleda v finančno in
materialno dokumentacijo ter poslovanje združenja.

2. Združenje oziroma vsi organi le-tega zagotavlja javnost svojega dela tako, da člane obvešča o svojem
delovanju, na primer z elektronskimi novicami, objavami na spletni strani, elektronskimi sporočili, preko
strokovnih in drugih publikacij ter na druge komunikacijske načine, ter tako, da jim omogoči vpogled v
zapisnike organov združenja, ki se hranijo v arhivu združenja.
3. Širšo javnost združenje obvešča o svojem delu s sporočili za javnost, preko spletne strani, z vabili na
dogodke, okrogle mize in tiskovne konference ter z drugimi oblikami komunikacije.
4. Za dajanje informacij in za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik združenja.

VI. PRENEHANJE ZDRUŽENJA

20. člen
(način prenehanja združenja)

1. Združenje preneha po volji članov, če zbor članov združenja z 2/3 večino glasov prisotnih članov sprejme
sklep o prenehanju združenja. Hkrati zbor določi tudi društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno
pravno osebo – vendar ne politično stranko – na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese
premoženje združenja.
2. Združenje se lahko spoji z ali pripoji k drugemu društvu, ki je ustanovljeno za podobne namene in cilje,
kot jih določa ta statut. Odločitev o pripojitvi ali spojitvi sprejme zbor članov združenja z 2/3 večino
prisotnih članov. Premoženje združenja se v tem primeru prenese na društvo, h kateremu se združenje
pripoji ali na društvo, ki je nastalo s spojitvijo.
3. Združenje preneha s stečajem, če se nad njim opravi stečajni postopek po predpisih, ki urejajo prisilno
poravnavo, stečaj in likvidacijo.
4. Združenje preneha na podlagi sodne odločbe, če se mu s sodno odločbo prepove delovanje. Premoženje
združenja se v tem primeru razdeli v skladu z veljavno zakonodajo.
5. Združenje preneha po samem zakonu, če so bili za to izpolnjeni z zakonom določeni pogoji, kar ugotovi
pristojni organ z odločbo.

VII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

21. člen
(veljavnost pravil)

1. Sklep o sprejetju tega statuta je bil sprejet na rednem zboru članov Združenja turističnih vodnikov
Slovenije dne 29.02.2016 in spremenjen ter dopolnjen na rednem letnem zboru članov dne 03. 02. 2017.
2. Statut Združenja turističnih vodnikov Slovenije se začne uporabljati, ko statut podpiše predsednik
združenja in ga overovi pristojni organ.

Ljubljana, 21. 03. 2022


Predsednik ZTVS
Dunja Olga Bohorič

STATUT ZTVS

bottom of page