top of page

Novi zakon ZSRT-1


Na Vladi RS bil sprejet ZSRT-1, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki ga zdaj čaka redna parlamentarna procedura (kar pomeni tri branja v Državnem zboru). Naj bi bil dokončno sprejet najpozneje do aprila 2018.

Zakon še naprej predvideva licence za turistične agencije (pod dosti manj zahtevnimi pogoji) in z izjemami (v skladu z direktivo EU o paketnih potovanjih). Ostanejo tudi obvezni izpiti za turistične vodnike, vendar so pogoji za pristop k izpitu odpravljeni.

Turistični spremljevalci so preimenovani v vodje poti in so popolnoma deregulirani, kar pomeni, da bodo turistične agencije na pot s skupinami turistov lahko poslale kogar koli in ne zgolj turistične vodnike.

34. člen

(obveznost zagotavljanja vodje poti ali turističnega vodnika)

(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost organiziranja turističnih paketov, mora pri vsaki izvedbi turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja doma in v tujini za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti vodjo poti, če turistični paket in povezani potovalni aranžma zajema turistično vodenje, pa turističnega vodnika, ki lahko opravlja tudi storitev vodje poti.

51. člen

(delno priznavanje preizkusa znanja za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja za turistične spremljevalce)

Osebam, ki so opravile preizkus znanja in pridobile naziv turistični spremljevalec ter so na dan uveljavitve tega zakona vpisane v register turističnih spremljevalcev iz tretjega odstavka 40. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 − ZPPreb-1 in 29/17 − ZŠpo-1), se v obdobju dveh let po uveljavitvi tega zakona pri opravljanju preizkusa znanja za turističnega vodnika prizna opravljene vsebine tega preizkusa.

Turistični vodniki ostanejo regulirani. Tisti, ki ste že opravili izpit za turističnega vodnika pri GZS, le-ta ostane v veljavi in priznan.

NOVO

36. člen

(turistični vodnik)

(5) Turističnega vodnika, ki več kot pet let ne izvaja dejavnosti, ministrstvo, pristojno za turizem, po uradni dolžnosti z odločbo izbriše iz registra.

(6) Turistični vodnik, ki je bil z dokončno odločbo izbrisan iz registra, lahko ponovno opravlja izpit za turističnega vodnika šele dve leti od pravnomočnosti odločbe o izbrisu.

Turistični vodniki iz tretjih držav (ki niso države članice EU), na našem ozemlju ne bodo mogli več voditi, temveč bodo tuje agencije morale najemati slovenske turistične vodnike (zaščita domačega trga delovne sile). Od turističnih vodnikov iz držav članic EU pa ne bomo zahtevali POD-e (prijave občasnega dela) in bodo lahko občasno še naprej delali na našem ozemlju, medtem ko bodo za trajno opravljanje dejavnosti pri nas morali nostrificirati svoje nacionalne izpite.

Poglavje zakona, ki govori o obveznih zavarovanjih in garancijah turističnih agencij za nesolventnost, je preneseno v Zakon o varstvu potrošnikov in bo tam opredeljeno. (Tudi ta zakon je v pripravi.)

Turistično takso bodo še naprej določale same občine, dvignjena pa je na maksimalni znesek 2,5 €. Polovična turistična taksa bo možna le za otroke od 7 do 18 let, ne pa tudi za goste v kampih in v mladinskih hostlih, kot je to veljalo doslej. Uvedena je nova promocijska taksa, ki bo znašala 25% od obračunane turistične takse in jo bodo občine odvedle na račun nacionalne turistične organizacije (STO) za trženje in promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.

Končno znani osnutek turističnega zakona bo obravnavan tudi na seji Upravnega odbora TGZS dne 14.12.2017. Informacijo lahko preberete tudi v priponki ali spletnih straneh GZS: http://www.tgzs.si/sl/aktualno/126

Celotno besedilo Zakona o spodbujanju razvoja turizma z uvodom in obrazložitvami po členih lahko preberete tukaj:

http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F99ddab5943a815a8c12581da002e21ea%3FOpenDocument&cHash=a4744bbcedcf3cde1a2a5d829d481bd3

Objave v medijih
Arhiv
Sledi nam
  • Facebook Basic Square
bottom of page